SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE
S NARIADENÍM EP A R EÚ 2016/679 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB
PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE
TAKÝCHTO ÚDAJOV, KTORÝM SA ZRUŠUJE SMERNICA 95/46/ES
(VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV) A SO ZÁKONOM
Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE
A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

Prevádzkovateľ firma SISA Work in Spain  s.r.o. spracováva osobné údaje zákazníkov v rozsahu meno
a priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, telefónne číslo,
emailová adresa, životopis, pracovné skúsenosti.
Osobné údaje spracováva firma SISA Work in Spain  s.r.o. za účelom
· fakturácie dodávaných služieb
· zasielania mailových ponúk produktov firmy SISA Work in Spain s.r.o.
· kontaktu na sociálnych sieťach
· vyhotovenia zmluvy, vymáhania pohľadávok
Osobné údaje firma SISA Work in Spain  s.r.o. neposkytne tretím osobám, s výnimkou:
MIS s. r. o., Černyševského 26, Bratislava 851 01
(účtovníctvo, mzdy, personalistika)
SISA Formation –  s. r. o. so sídlom Gunduličová 5, 811 05 Bratislava
(sprostredkovanie služieb, štúdia v zahraničí,)

Grupo Cappuccino S.L  Palma de Mallorka (sprostredkovanie pracovných možností)

Ikos Consulting Iberia  Madrid -(sprostredkovanie pracovných možností)

PREVÁDZKOVATEĽ PREHLASUJE, ŽE:
a) Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci
svojich obchodných aktivít.
b) Nevyužívaním zasielania mailových a telefonických ponúk produktov prevádzkovateľa
nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA:
Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára
alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene
bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.
Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných
údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

PRÁVO NA PRÍSTUP
· Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako
aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám
budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej
strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými
prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

PRÁVO NA NÁPRAVU
· Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť
informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme,
sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto
informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

PRÁVO NA VYMAZANIE
· Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov,
napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na
naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so
spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných
okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že
nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA
· Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše
osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás
máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje
nepotrebujeme využívať.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV
· Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste
nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však
týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe
zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

PRÁVO NAMIETAŤ
· Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych
oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete
a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na
spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

PRÁVA SÚVISIACE S AUTOMATIZOVANÝM ROZHODOVANÍM
· Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého
pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne
nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS
· Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu.
Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch,
kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných
údajov.

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane
uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: +421 911420941, poslaním emailu na adresu:
info.sisa@workinspain.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla
prevádzkovateľa na korešpondenčnú adresu: Gunduličová 4, Bratislava 811 05
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje
spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým
je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk.
Osobné údaje firma SISA Work in Spain  s.r.o. bude uchovávať v súlade so zákonom o archívoch
a registratúrach, zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH po dobu 10 rokov nasledujúcich
po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra).
Osobné údaje určené na marketingové účely bude firma SISA Work in Spain s.r.o. uchovávať po dobu
10 rokov od udelenia súhlasu, alebo pokiaľ súhlas dotknutá osoba neodvolá.
Dotknutá osoba môže požiadať o opravu osobných údajov, o obmedzenie spracúvania alebo
o ich vymazanie.